LABOCANNA SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

Zarząd Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383038, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 26 maja 2021 r., na godzinę 9.30, które odbędzie się w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 5 (w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Laskowskiego).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 10 czerwca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

 

Załączniki