Labocanna Uniwersytet

Spółka Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 marca 2021 roku zawarła z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Katedrą i Zakładem Chemii Leków (dalej: „Uniwersytet”) Umowę Ramową której przedmiotem jest pomoc w realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez Spółkę oraz pomocy w organizacji praktyk studenckich dla studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Spółce oraz spółkach należących do Grupy Labocanna S.A. Strony Umowy Ramowej zastrzegły, że mogą w porozumieniu zmienić (rozszerzyć) zakres podjętej współpracy. Zawarta przez Spółkę i Uniwersytet Umowa Ramowa stanowi wyraz intencji jej Stron, nie generuje zobowiązań i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Zawarta przez Spółkę Umowa Ramowa z Uniwersytetem wpisuje się w zaprezentowaną 5 lutego 2021 roku zaktualizowaną Strategię rozwoju Spółki, w ramach której działalność Spółki ma dotyczyć również obszarów edukacji i informowania (także poprzez spółki z Grupy Labocanna S.A.) o zastosowaniu konopi i medycznej marihuany w teorii i praktyce oraz w profilaktyce zdrowotnej, wskazując przy tym jednocześnie, że w ramach polityki odpowiedzialności społecznej odpowiednia edukacja w wyżej wymienionych obszarach stanowić będzie klucz do zbudowania zdrowego i świadomego społeczeństwa, a w konsekwencji sukcesu rynkowego Spółki i współtworzących Grupę Labocanna S.A. podmiotów.