Obszary aktywności Spółki:

  1. Zarządzanie halą Kupiecką w Koszalinie

Aktualnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie obiektem handlowo-usługowym. Spółka w dniu 28 października 2021 r. nabyła zabudowaną nieruchomość gruntową w Koszalinie, na której znajduje się galeria handlowa – Hala Kupiecka. Łączna powierzchnia zakupionego przez Spółkę obiektu wynosi 5.250,40 m2, z czego pod wynajem przeznaczonych jest 4.701,82 m2. Z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości Spółka z mocy prawa weszła w rolę wynajmującej i przejęła wszystkie ówczesne umowy najmu powierzchni handlowo-usługowych. Aktualnie nieruchomość jest w całości skomercjalizowana i z jej najmu Spółka generuje wszystkie przychody.

Strategia zarządzania Halą Kupiecką przez Spółkę zakłada:

– dążenie do wzrostu wartości nieruchomości,

– maksymalizację przychodów generowanych z najmu,

– dążenie do zapewnienia szerokiej i atrakcyjnej oferty handlowo-usługowej dla klientów indywidualnych odwiedzających galerię,

– podnoszenie atrakcyjności oferty dla najemców.

Spółka nie planuje rozwijać w przyszłości działalności na rynku nieruchomości komercyjnych typu galerie handlowe poprzez ich zakupy lub samodzielne budowanie. Spółka planuje wykorzystywać środki generowane z najmu na rozwój nowej działalności operacyjnej w sektorze konopnym.

  1. Uruchomienie plantacji marihuany medycznej w obiekcie będącym aktualnie galerią handlową

Spółka w nabytej galerii handlowo-usługowej w Koszalinie planuje uruchomić plantację marihuany medycznej. Spółka zakłada w swojej strategii, że marihuana medyczna, która byłaby uprawiana w nabytej galerii handlowej, będzie kluczowym produktem Spółki.

  1. Plany dotyczące rozwoju nowej działalności operacyjnej na rynku konopnym

Istotnym elementem rozwoju działalności operacyjnej Spółki będzie budowa grupy konopnej. Spółka będzie dokonywała inwestycji kapitałowych w podmioty działające w branży konopnej. Celem tych inwestycji będzie utworzenie hubu konopnego działającego w różnych segmentach rynku konopnego, który osiąga efekty synergii. Podmioty z hubu konopnego będą podejmowały współpracę w zakresie stworzenia szerokiej oferty produktów konopnych oraz wykorzystania wspólnych kanałów marketingowych i dystrybucyjnych. Budowa grupy konopnej będzie się odbywać poprzez inwestycje kapitałowe Spółki w pakiety kontrolne lub mniejszościowe spółek działających w branży konopnej. W przypadku inwestycji w pakiety mniejszościowe akcji/udziałów, przy zrealizowaniu założeń biznesowych, Spółka będzie mogła zwiększać zaangażowanie kapitałowe w tych podmiotach. Przy czym Spółka nie określa horyzontu czasowego oraz liczby podmiotów, które mają docelowo współtworzyć i współpracować w ramach hubu konopnego. Spółka realizując strategię budowy grupy konopnej dokonała w 2021 roku inwestycji w Medican Campus sp. z o.o. (wartość inwestycji: 1 165 000 zł, udział w kapitale: 20,00%).

Spółka planuje wprowadzać do swojej oferty nowe produkty konopne, które mogą być produkowane samodzielnie, przez podmioty z grupy konopnej lub przez zewnętrznych dostawców. Dla Spółki kluczowe będzie budowanie rozpoznawalności marek własnych należących do Spółki oraz wypracowanie skalowalnych kanałów dystrybucji i sprzedaży dla całego portfolio produktów konopnych.

Spółka w grudniu 2021 r. wprowadziła do swojej oferty olejki konopne CBD pod marką Labocanna. Dostawcą pierwszej partii olejków konopnych była spółka powiązana Medican Campus sp. z o.o.. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie do obrotu olejków CBD w 2022 roku. Spółka ocenia, że optymalnym sposobem sprzedaży olejków CBD będzie zawarcie umowy handlowej z ogólnopolską siecią drogerii lub aptek. W przypadku braku pozyskania partnerów sieciowych Spółka będzie poszukiwała alternatywnych kanałów sprzedaży dla olejków CBD. Spółka zakłada, że po pozyskaniu skalowalnego kanału sprzedaży będzie zwiększała produkcję olejków CBD. Ponadto Spółka planuje w roku 2022 r. wprowadzić do oferty i do obrotu susz konopny do palenia bez zawartości THC. Spółka od IV kwartału 2021 r. prowadzi analizy rynku oraz poszukuje potencjalnych partnerów i dostawców tego produktu. Ponadto Spółka będzie stale analizowała trendy na rynku konopnym i będzie dążyła do poszerzania oferty o nowe produkty.

  1. Działalność badawczo-rozwojowa

Spółka ocenia, że działalność badawczo-rozwojowa będzie istotnym elementem w jej rozwoju. Rynek produktów konopnych jest bardzo rozwojowy i istnieje potencjał na wytworzenie nowych produktów, udoskonalenie obecnych lub odkrycie nowych zastosowań istniejących już produktów. Spółka planuje prowadzić badania dotyczące metod produkcji oraz przetwarzania konopi, co również może skutkować powstaniem technologii produkcji nowych ulepszonych produktów.

Aktualnie Spółka współpracuje z trzema uniwersytetami.

Spółka chce w dalszej kolejności przeprowadzić badania w zakresie oddziaływania konopi i ich wykorzystania w:

– leczeniu bólu (rozwinięcie już przeprowadzonych badań),

– oddziaływaniu na wirusy z grupy SARS,

– terapii w onkologii,

– stworzeniu nowych efektywnych związków i mieszanin na bazie CBD, CBG, CBC do wykorzystania w produkcji kosmetyków konopnych.

O postępach w realizacji poszczególnych obszarów strategii Spółka będzie informowała w oddzielnych giełdowych raportach bieżących.

Koszalin, 3 marca 2022 r.

 

Z dniem 7 maja 2022 r. w polskim systemie prawnym zaczęła obowiązywać Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: „Ustawa”) w istotnie zmienionej (rozszerzonej) treści, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki.

Na mocy art. 49a ust. 1 Ustawy dopuszcza się uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, przez Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Instytutach badawczych. Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji, na wniosek Instytutu badawczego, który musi spełnić szereg wymagań określonych w art. 49a Ustawy.

Mając na uwadze, że uprawa konopi innych niż włókniste możliwa jest po uzyskaniu stosownego zezwolenia przez Instytut badawczy, Spółka planuje pozyskać do współpracy Instytut badawczy. Przed rozpoczęciem współpracy z danym Instytutem dokona weryfikacji, czy posiada on wymagane zezwolenie w tym zakresie. Spółka może również podjąć z Instytutem badawczym współpracę w zakresie działań mających na celu wdrożenie wymagań niezbędnych do ubiegania się o zezwolenie. Instytut badawczy może prowadzić działalność gospodarczą, w ramach której może uzgodnić ze Spółką zasady takiej współpracy.

Spółka będzie dążyła do zawarcia umowy o współpracę z Instytutem badawczym, który zamierza wystąpić o stosowne zezwolenie lub takie zezwolenie będzie już posiadał. Spółce znane są Instytuty badawcze, które mogłyby w przyszłości podjąć ze Spółką konsultacje w przedmiocie podjęcia docelowej współpracy i określenia jej zasad. Są to instytucje, z którymi Spółka dotąd nie współpracowała i nie ma zawartych z nimi jakichkolwiek umów, w tym umów ramowych.

Mając na uwadze, że przepisy Ustawy obowiązują od 7 maja 2022 r. nieznany jest także rzeczywisty okres oczekiwania na pierwsze zezwolenia dla Instytutów badawczych na uprawę medycznej marihuany na bazie zmienionych Ustawą przepisów. Według posiadanej przez Spółkę wiedzy dotychczasowa praktyka dotycząca zezwoleń w zakresie przetwarzania ziela konopi innych włókniste (a więc w nieco innym obszarze działalności, jednak również związanym z omawianą substancją kontrolowaną) wskazuje, że procedura taka trwa zwykle od 8 do 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę opisany w Ustawie przebieg procedury można założyć, że analogiczne terminy będą obowiązywały w zakresie uzyskania zezwolenia dotyczącego upraw. Możliwe zatem, że rozpoczęcie współpracy Spółki z danym Instytutem badawczym będzie możliwe dopiero w 2023 roku, tj. po uzyskaniu przez Instytut badawczy wymaganego zezwolenia.

Spółka planuje nawiązanie współpracy z Instytutem badawczym, który miałby uruchomić uprawę medycznej marihuany metodą indoor na nieruchomości należącej do Spółki, gdzie obecnie funkcjonuje obiekt handlowy działający pod nazwą Hala Kupiecka. Rolą Instytutu badawczego będzie produkcja wystandaryzowanego półproduktu w postaci suszu medycznego z docelowym przeznaczeniem pod gotowe produkty farmaceutyczne. W ramach współpracy z Instytutem badawczym Spółka zapewni lokal pod uprawę medycznej marihuany metodą indoor i dostosuje go do ustawowych wymogów. Spółka nie rozpocznie adaptacji budynku przed zawarciem umowy o współpracę z Instytutem badawczym, który będzie posiadał zezwolenie na uprawę medycznej marihuany, co wynika z faktu, że z nieruchomości i znajdującego się na niej obiektu Hala Kupiecka uzyskuje obecnie przychody z najmu (uruchomienie plantacji medycznej marihuany oznacza całkowitą zmianę przeznaczenia Hali Kupieckiej, co wiązać się będzie z koniecznością wypowiedzenia wszystkich umów najmu w w/w obiekcie, a w konsekwencji oznaczać będzie, że Emitent utraci przychody z tego tytułu). Rolą Instytutu badawczego będzie spełnienie wszystkich ustawowych wymogów do uruchomienia uprawy medycznej marihuany, o których mowa w Ustawie w art. 49a ust. 9 i 10, celem uzyskania niezbędnego pozwolenia. Instytut badawczy przede wszystkim ma zapewnić wymaganą kadrę naukową/pracowników naukowych, prowadzić ścisły nadzór nad jakością surowca farmaceutycznego oraz zapewnić wystandaryzowaną produkcję. Współpraca Spółki z Instytutem badawczym zakłada partycypację w zyskach z uprawy medycznej marihuany. Na obecnym etapie Spółka nie jest w stanie określić, jaki będzie jej udział w przyszłych dochodach z planowanego przedsięwzięcia. Trudno również w chwili obecnej rozstrzygać, jakie kategorie kosztów związanych z przedsięwzięciem finansować będzie Spółka, a jakie Instytut badawczy, z którym Spółka podejmie współpracę.

Spółka jest w trakcie analizy Instytutów badawczych, które mogą na podstawie Ustawy zajmować się uprawą konopi innych niż włókniste na potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Spółka prowadzi z nimi wstępne rozmowy o uchwalonych zmianach w prawie i możliwości nawiązania współpracy. Niemniej jednak nowe przepisy muszą się ugruntować i w wielu miejscach muszą zostać uzupełnione odpowiednimi aktami prawnymi niższymi rangą niż ustawa. Spółka prowadzi rozmowy także z jednostkami, które nie mają statusu Instytutu badawczego, ale rozważają lub mogą rozważyć zawnioskowanie o jego nadanie.

Spółka prognozuje, że najwcześniej w 2023 r. pierwsze Instytuty badawcze uzyskają niezbędne zezwolenia i tym samym może to być rok, w którym rozpoczną się prace adaptacyjne w należącym do Spółki obiekcie handlowym, przy czym nie można wykluczyć, że nastąpi to w okresie późniejszym. Istnieje zatem ryzyko, iż w przyszłości nastąpi okres, w którym Spółka nie będzie czerpała korzyści finansowych z posiadanego obiektu w Koszalinie, który może trwać od momentu rozpoczęcia prac adaptacyjnych do uzyskania pierwszych zbiorów medycznej marihuany i jej komercjalizacji. Szacowany okres wykonywania prac adaptacyjnych może wynosić około 6 miesięcy. Z kolei wegetacja konopi oraz zbiór kwiatostanów w sprzyjających warunkach może trwać około 8-11 tygodni od uruchomienia plantacji. Według szacunków Spółki okres bez przychodów z obiektu może wynosić około jednego roku. Wpływ na to będą miały między innymi dostępność materiałów budowlanych oraz dostępność firm budowlanych, czas potrzebny na potwierdzenie, że nieruchomość spełnia niezbędne warunki do uruchomienia plantacji oraz techniczne uruchomienie plantacji i dokonanie pierwszych nasadzeń i zbiorów medycznej marihuany. W związku z powyższym rzeczywisty okres bez przychodów może się różnić od obecnych prognoz przygotowanych przez Spółkę. Spółka ponadto wskazuje, że dodatkową przyczyną w opóźnieniu w generowaniu przychodów ze sprzedaży medycznej marihuany może być brak praktycznego doświadczenia w uprawie medycznej marihuany przez Instytut badawczy. Nie można wykluczyć sytuacji, że kilka pierwszych zasiewów nie będzie spełniać wyznaczonych norm i standardów (zbiory nie będą dostatecznie stabilne) i w związku z tym będą musiały zostać one zutylizowane, a procesy produkcyjne powtórzone.

Koszalin, 9 maja 2022 r.

Menu