Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Labocanna S.A.

Zarząd Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383038,
działając na podstawie art. 395 KSH, zwołuje w trybie art. 402 [1] § 1 KSH Zwyczajne Walne
Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 23 czerwca 2021 r., na godzinę 9:30, które odbędzie się w Kancelarii
Notarialnej Wojciecha Laskowskiego w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 5.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D
z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień …………. 2021
r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną
na skrzynkę e-mail: biuro@labocanna.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny
być sporządzone w języku polskim w formacie pliku tekstowego (MS Word) lub PDF. Akcjonariusze
powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie
dokumenty w formie pisemnej.
Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Każdy akcjonariusz ma
prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub
udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na
końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-
mail: biuro@labocanna.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja

ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne
oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu,
telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.
W przypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne
jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do
akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na ZWZ,
a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości
wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego
przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień
7 czerwca 2021 r. („Dzień Rejestracji”).
Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.
Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest
zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje
prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. 8 czerwca 2021 r.,
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2) liczbę akcji;

3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8) cel wystawienia zaświadczenia;
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać
wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów
wartościowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni
powszednie przed odbyciem ZWZ.
Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na
stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na
stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: https://labocanna.pl/ .

Michał Jura
Prezes Zarządu

Wzór pełnomocnictwa
[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa
osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się
dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki
Labocanna S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2021 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
W dniu ogłoszenia, w spółce jest łącznie 7.650.000 akcji, dających 7.650.000 głosów.

Załączniki